• foto02.jpg
  • foto01.jpg

springinhetwater

8-halse-barrier-1880

9-cafe-bij-steenweg-anno-1880

hal

10-1900-halse-barrier

11-halse-barrier-anno-1909

13-voor-1917-halse-barrier

 

In het begin van de 19e eeuw hadden vermogende Bosschenaren belangstelling voor het landelijke gebied. Zij kochten er grond en bouwden statige huizen De gronden eromheen werden ingericht na de laatste tuinmode (Engelse Landschapsstijl). In de directe omgeving van het huis werd gestreefd naar een grote afwisseling in het bomenbestand. Exotische bomen als sequoia's waren in die tijd populair. Verder van het huis werd gemengd loofbos, met veel eik en beuk aangelegd. Het loofbos werd afgewisseld door open stukken. Om het landgoed enigszins rendabel te maken, werden op omringende heidegrond, buiten het eigenlijke landgoed, productiebos (naaldhout) aangelegd. Bij de inrichting van productiebossen werd naar een compromis gezocht tussen productie en esthetiek door de aanleg van lanen en sterrenbossen. In de zomer fungeerde het landgoed als zomerverblijf. In de winter woonden zij in de stad. De bekende landschapgoederen die zijn ontstaan bij een al reeds bestaand kasteel of adellijk huis zijn het landgoed Nemelaer en Bleijendijk. De aanleg van de Steenweg Den Bosch richting Eindhoven heeft de ontwikkeling van landgoederen bij Esch gestimuleerd (Halse Barrier, Eikenhorst en Beukenhorst).

Vanaf 1830 zijn alle gebouwen in Boxtel beschreven in het kadaster. Mede ten behoeve van de belastingheffing werden er tien klassen gevoerd. Bij klasse 1 diende men jaarlijks 66 gulden grondbelasting te betalen, bijklasse 10 was dat nog maar 3 gulden Akte anno 1859. Klasse 6 en 7 betroffen boerderijen, 8, 9 en 10 arbeiderswoningen en lemen hutten. Klasse 1 waren de woonhuizen van steen met een verdieping en/of afgelegen herenhuizen. Het huis De Halse Barrier behoorde tot klasse 1 evenals het nabijgelegen huis De Eikenhorst.

1859 september 6 en 20 inv. nr. 420/105 en 107
Akte van provisionele en definitieve verkoop ten verzoeke van Arnoldus Franciscus Verhoeven, wijnhandelaar te Tilburg, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Francisca van Gemert en als gemachtigde van Ludovicus van Gemert, boekdrukker te Waalwijk van een landbouwershuis, stal, schuur, schop, bakhuis, erf, tuin, boomgaard, bouw- en weiland, gelegen nabij de Haldersche Barriere, ter plaatse genaamd Halsche akkers, sectie A nrs. 478, 479, 480 en 938 en onderdeel van nr. 477, bouwland en hakhout, gelegen ter plaatse genaamd Nonnenberg, sectie A nrs. 542 en 543, weiland, genaamd de Bergweide, mastbos en hakhout, gelegen ter plaatse genaamd Nonnenberg, sectie A nrs. 544 en 545, bouwland en hakhout, genaamd Winkelen, gelegen ter plaatse genaamd Nonnenberg, sectie A nr. 548, bouwland en hakhout, genaamd Vossenakker, gelegen ter plaatse genaamd Halsche akkers, sectie A nr. 512, bouwland en hakhout, genaamd Grootakker, gelegen ter plaatse genaamd de Halsche akkers, sectie A nr. 509, weiland, gelegen ter plaatse genaamd Nonnenberg, sectie A nr. 529 en hooiland en hakhout, gelegen ter plaatse genaamd Nonnenberg, sectie A nr. 526, aan Mathijs van Schijndel, landbouwer te Sint-Michielsgestel, voor fl. 4210,-, bouwland, hakhout, bomen en de zuidelijke helft van een dreef, genaamd Nieuwe erf, gelegen ter plaatse genaamd de Halsche akkers, sectie A nrs. 490, 491, en 939 en bouw- en weiland, genaamd Boxtelschen akker, gelegen ter plaatse genaamd de Halsche akkers, sectie A nrs. 499 en 940, aan mr. Charles Jacobus Antonius van Rijkevorsel, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, voor fl. 2035,-, hooiland en hakhout, gelegen ter plaatse genaaamd Nonnenberg, sectie A nrs. 530 en 531, 1/9 deel van een perceel hooiland, gelegen ter plaatse genaamd Nonnenberg, sectie A onderdeel van nr. 528 en 1/4 deel van een perceel hooiland, gelegen ter plaatse genaamd de Halsche Beemden, sectie A onderdeel van nr. 560, aan Johannes den Otter, landbouwer te Boxtel, voor fl. 140,- en hooiland, gelegen ter plaatse genaamd de Halsche Bemden, sectie A nr. 558 en hakhout, gelegen ter plaatse genaamd de Halsche Beemden, sectie A nr. 458, aan Willem van Leeuwen, bierbrouwer te Boxtel, voor fl. 135, alles gelegen te Boxtel.
(arcering door redactie)

Bij het huis De Halse Barrier was gelegen de Koninklijke Halsche Stoombierbrouwerij van Willem (later Hubert) van Leeuwen. Dit pand was toen nog niet zo groot als te zien op ansichten van rond 1900 en behoorde tot klasse 3. De brouwerij was gestart in 1829 en eind 19e eeuw was deze als enige nog over in de gemeente Boxtel (van de vijf die er ooit waren). Misschien had dit als oorzaak de zeer goede smaak van het Halsche bier. Er werd gefluisterd dat Van Leeuwen een zak met vier kalverpoten in de brouwketel hing om het bier zijn bijzondere smaak mee te geven en daarom kwam men van heinde en verre bier drinken op Hal. Tegenover de brouwerij bevond zich namelijk nog steds de herberg.